REGULAMIN DISCOPLEXU A4

Właściciel: firma Krystian Linder Sp. J.
Pietna, ulica Krapkowicka 1 a
47-300 Krapkowice

 1. Działalność DISCOPLEXU A4 prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 09.09.1968 r. „o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową” oraz Ustawę z dnia 16.12.1993 r. „ o organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej”.
 2. Imprezy organizowane są w każdy piątek , sobotę i niedzielę w godzinach od 21:00 do 05:00.
 3. Klienci chcący skorzystać z usług oferowanych w obiekcie DISCOPLEX A4 zobowiązani są do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem .
 4. Usługi zarezerwowane telefonicznie lub osobiście należy wykupić w kasach DISCOPEX A4 nie później niż 10 minut przed ustaloną w rezerwacji godziną .Po upływie terminu odbioru zarezerwowanej usługi rezerwacja nie jest gwarantowana.
 5. Wstęp na obiekt mają nabywcy biletu za jego okazaniem oraz pozostałe osoby na podstawie zaproszenia lub zgody właściciela obiektu.
 6. Bilet wstępu upoważnia tylko do jednorazowego wejścia.
 7. Zakup biletu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
 8. Imprezy odbywające się w w/w lokalu ochraniane są przez pracowników ochrony zatrudnionych przez właściciela.
 9. W DISCOPLEX A4 zakazuje się:
  – wnoszenia napojów alkoholowych , środków odurzających lub psychotropowych,
  oraz przedmiotów broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszych Gości. W celu nie naruszenia powyższych zakazów uczestnik wyraża zgodę na poddanie się kontroli bezpieczeństwa .W razie wykrycia w/w przedmiotów zostają one natychmiastowo rekwirowane przez pracowników ochrony.
  – spożywania i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18 oraz znajdującym się już pod wpływem nadużytego alkoholu (bez samokontroli).
  – palenia tytoniu, poza wyznaczonym do tego miejscem,
  -wnoszenia żywności i napojów zakupionych poza naszym obiektem,
  -przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod widocznym wpływem
  środków odurzających lub psychotropowych,
  -wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych),
  -wstępu do pomieszczeń oznaczonych jako służbowe,
  – zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie
  dla pozostałych Klientów,
  -wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwu – śladowych, a także wjazdu na rowerze, rolkach i wrotkach.

Zastrzegamy możliwość usunięcia z obiektu osób naruszających swym zachowaniem powyższe zakazy oraz niniejszy regulamin a także porządek lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszym obiekcie, a w szczególności zakłócających korzystanie z naszego obiektu przez innych Klientów.

 1. Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz poszanowania mienia i wyposażenia lokalu oraz zachowania się zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Osoby, które dopuściły się zniszczenia mienia lub wyposażenia dyskoteki zobowiązane są do naprawienia wyrządzonej szkody.
 3. Uczestnicy imprez zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników ochrony w zakresie określonym regulaminem oraz w każdym innym przypadku dot. bezpieczeństwa osób.
 4. Klientom zapewnia się parking strzeżony płatny i niestrzeżony bezpłatny, korzystanie z szatni płatnej i z WC bezpłatnie.
 5. W obiekcie znajdują się miejsca siedzące dostępne za dodatkową opłatą w wysokości ustalonej przez właściciela wg cennika. Opłatę pobiera pracownik ochrony na miejscu.
 6. Obiekt posiada bufety oferujące napoje alkoholowe, chłodzące oraz gorące posiłki.
 7. W razie konieczności uzyskania niezbędnej pomocy lekarskiej lub policji należy zgłosić się do obsługi lub pracowników ochrony .
 8. Niniejsze zasady obowiązują w całym obiekcie DISCOPLEX A4, o łącznej powierzchni ok.2800 m, w każdej z 9 -ciu udostępnionych uczestnikowi sal gastronomiczno-rozrywkowych.
 9. Każdy uczestnik przy wejściu powinien wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości, między innymi dla zastosowania selekcji wiekowej.
 10. Do obiektu nie zostaną wpuszczone osoby , których ubiór nie spełnia wymogów wyznaczonych przez właściciela tzn: ( zabronione są stroje sportowe typu dresy , moro, krótkie spodenki plażowe, czapki, oraz wszelki ubiór z hasłami nawołującymi do walk).
 11. Wejście na teren obiektu wiąże się ze zgodą na utrwalenie i publikacje wizerunku na zdjęciach lub zapisie video z monitoringu i może być wykorzystane do celów promocyjnych poprzez umieszczenie na oficjalnej stronie www.discoplexa4.pl oraz na oficjalnym fanpage’u na facebooku lub do wykrycia sprawców przewinień i przestępstw.
 12. UWAGA: właściciel i obsługa lokalu nie odpowiada za rzeczy pozostawione przy stolikach bez opieki lub zagubione podczas imprezy.
 13. Osoby, które nie będą przestrzegać regulaminu i z tego powodu zostaną wyproszone z lokalu nie mają prawa do zwrotu kosztów wstępu.
 14. Każdy materiał nagrany jakimkolwiek urządzeniem przez uczestników imprezy na terenie obiektu i parkingu jest objęty prawami własności DISCOPLEXU A4 i bez wiedzy i zgody właściciela nie mogą być udostępniane publicznie.
 15. Osoby wkraczające na teren prywatny dyskoteki (łącznie z parkingiem) nie mają prawa wykonywać jakichkolwiek czynności zarobkowych bez pozwolenia właściciela.