REGULAMIN KONKURSU

$1 Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursów jest Krystian Linder Spółka Jawna z siedzibą 47-300 Krapkowice, Pietna ul.Krapkowicka 1a NIP:7561186106
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która ma swój profil w serwisie Facebook.pl

§2 Zasady promocji

Konkurs odbywa się na profilu Discoplex A4 w serwisie Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/DiscoplexA4/
Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu o konkursie na profilu Discoplex A4 na Facebooku i trwa od około jednej doby i trwa maksymalnie do siedmiu dni.
Zakończenie konkursu równoznaczne jest z ogłoszeniem wyników.
Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które są użytkownikami portalu Facebook i wezmą udział w konkursie
Celem konkursu jest rozpromowanie wśród osób obserwujących fanpage wydarzeń odbywających się w klubie dzieki mobilizowaniu osób zgłaszających się do konkursów dobrowolnie do promowania wydarzenia wśród swych znajomych na różne sposoby
Organizator nagradza najaktywniejszych uczestników konkursów nagrodami w postaci: darmowych wejściówek do klubów, darmowych rezerwacji lóż , darmowych Party setów lub bonów.

§3 Prawa i obowiązki Uczestników

Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie, w sytuacji naruszenia postaniowień Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowaie niezgodne z obowiązujacym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady etyki.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

§4 Prawa i obowiązki Organizatora

W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.
Organizator jest zobowiązany przekazać nagrodę w wyznaczonym dniu w biurze Organizatora

§5 Dane osobowe Uczestników konkursu

Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska niezbędnego do przekazania nagrody.
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§6 Postanowienia końcowe

W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwróciś się do Organizatora o wyjaśnienie postanowień regulaminu. Zgłoszeń można dokonać pod adresem info@discoplexa4.pl
Organizator ma prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.discoplexa4.pl