REGULAMIN O STOSOWANIU SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W KRYSTIAN LINDER SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W PIETNEJ

§1

Na terenie spółki Krystian Linder Spółka Jawna z siedzibą 47-300 Krapkowice Pietna ul.Krapkowicka 1a, prowadzony jest monitoring wizyjny, poprzez rejestrajcę obrazu za pomocą kamer przemysłowych zainstalowanych w ciagach komunikacyjnych, przejściach, korytarzach, salach tanecznych i na terenie wokół obiektu.

§2

Celem prowadzenia kontroli za pomocą urządzeń rejestrujących obraz w spółce Krystian Linder Spółka Jawna z siedzibą 47-300 Krapkowice Pietna ul.Krapkowicka 1a jest zapewnienie bezpieczeństwa, ograniczenie zachowań i zdarzeń niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, życiu i biezpieczeństwu pracowników oraz użytkowników lokalu, zapobieganie dewastacji i kradzieży w obiekcie oraz jego otoczeniu

§3

  1. System monitoringu składa się z kamer, rejestratorów, okablowania, oprogramowania i infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do funkcjonowania systemu.
  2. Rejestracji i zapisaniu na nośnikach podlega obraz oraz dźwięk z kamer.
  3. Rejestracja obrazów przez zastosownie kamer przemysłowych nie narusza prawa do prywatności, godności i innych dóbr osobistych, których nakaz poszanowania wynika z przepisu art. 11 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. Z 2018 r. poz. 108 z póżn. zm.) oraz innych przepisów prawa.

§4

  1. Przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych poprzez monitoring wizyjny oraz ich odpowiednie zabezpieczenie odbywać się będzie zgodznie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Z 2016r. Poz. 922 z późn.am.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem daych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich daych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U. UE. L. Z 2016r. Nr 119, str 1.).
  2. Obrazy zapisane na nośnikach informacji mogą stanowić dowód w sprawach użytkowników lokali, pracowników oraz innych, udokumentowanych na nagraniach. Przechowywanie danych na nośnikach odbywać się będzie przez maksymalnie 30 kolejnych dni od dnia rejetracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą. Zapisane obrazy stanowiące dowód w sprawie mogą być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy. Nośniki stanowiące dowód w sprawie zostaną opisane i przechowywane przez upoważnionego pracownika z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§5

  1. Do obsługi systemów monitoringu wizyjnego mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadajace upoważnienie dostępowe nadane przez Wspólników
  2. Osoby upoważnione do dostępu do systemów monitoringu wizyjnego, są zobowiazane do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego.

§6

Szczegółowe zasady przetwarzania danych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego, a w szczególności w zakresie przechowywania, usuwania, przekazywania ustalania osób upoważnionych do dostępu do systemu monitoringu wizyjnego, określają odrębne przepisy wewnątrzzakładowe.